PRYWATNY GABINET PSYCHOTERAPII

REGULAMIN

1. Zasady ogólne

1.1 W gabinecie przyjmowane są osoby pełnoletnie oraz młodzież powyżej 16 roku życia za zgodą obojga rodziców.

1.2. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje (zwykle od 1 do 3 spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemu, celu i zasad pracy, oraz ustalenia częstotliwości i formuły dalszej pracy.

1.3. Spotkania odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu. Czas trwania sesji zależny jest od rodzaju terapii:

terapia indywidualna – 50 minut,

terapia par – 50 minut,

interwencja kryzysowa 90 lub 120 minut.

Na sesję pacjent przybywa nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną godziną spotkania.

Nie ma możliwości przedłużenia odbywającej się sesji. Nawet w sytuacji spóźnienia się na sesję przez pacjenta, spotkanie kończy się o ustalonej godzinie.

1.4. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny lub osób postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.

1.5. W trosce o świadczenie wysokiej jakości usług psychoterapeuta poddaje swoją pracę superwizji. W trakcie superwizji terapeuta omawia kwestie związane z terapią klienta w taki sposób, żeby uniemożliwić superwizorowi jego identyfikację.

2. Płatności

2.1 Wszystkie usługi oferowane w Prywatnym Gabinecie Psychoterapii są odpłatne.

2.2. Aktualny cennik oferowanych usług znajduje się na stronie internetowej w zakładce cennik

2.2 Płatności za psychoterapię prowadzoną stacjonarnie uiszczane są po skończonej sesji na miejscu. W przypadku terapii online obowiązuje przedpłata.

2.3 Bezpłatne odwołanie sesji możliwe jest do 48 godzin przed planowanym terminem spotkania. W przypadku odwołania sesji w terminie późniejszym lub nieobecności bez uprzedzenia, obowiązuje pełna opłata za spotkanie zgodnie z cennikiem.

2.4 W przypadku potrzeby zawieszenia sesji (urlop, wyjazd, sprawy prywatne) należy poinformować o planowanej dłuższej nieobecności jak najwcześniej. Termin spotkań, może być zarezerwowany na okres maksymalnie dwóch tygodni. W przypadku chęci powrotu na terapię po przerwie dłuższej niż 2 tygodnie, ustalane są nowe godziny spotkań zależne od wolnych terminów w gabinecie.

3. Koniec terapii

3.1 Koniec terapii następuje kiedy terapeuta i pacjent dojdą do wspólnego wniosku, że założone efekty zostały osiągnięte lub stan psychiczny pacjenta jest stabilny i zadowalający obie strony. Od momentu podjęcia decyzji o zakończeniu terapii powinny odbyć się 3 spotkania zamykające.

3.2 W przypadku chęci zakończenia terapii w trakcie procesu, należy poinformować o tym terapeutę podczas sesji, w celu omówienia przyczyn takiej decyzji oraz jej możliwych konsekwencji.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania

4.2. Klient korzysta z terapii na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

4.3. Regulamin może ulec zmianie.